Týmová práce – Teoretická část

1. Úvod

Lidé a jejich schopnosti často patří k nejméně využívaným zdrojům v podnicích. V centru pozornosti podniku musí stát lidé – zaměstnanci. Čim modernější a progresivnější technika a metody se používají, tím větší význam získává právě personál, protože využití zařízení stoupá úměrně s jeho kvalifikací. Kvalifikovaní zaměstnanci však představují na druhé straně i potenciál strategické pružnosti, t.j. lepší reakceschopnost a adaptabilnost podniku na technický pokrok a požadavky trhu.

Aby mohly průmyslové podniky reagovat na potřeby turbulentního tržního prostředí, musí někdy změnit stávající nevyhovující organizační struktury. Každý, kdo hledá dokonalou a neměnnou organizační strukturu, hledá cestu ke svému konci. Budoucnost patří dynamickým a pružným organizačním strukturám, které jsou schopny se vyvíjet a měnit. Páteří všech moderních organizací je a bude zaručeně týmová práce.

2. Co je „Týmová práce“

Chápeme-li týmovou práci jako efektivní formu organizace lidské práce, potom lze konstatovat, že v centru zájmu týmové práce je lidský zdroj jako bytost nadaná vlastním rozumem, tvůrčími schopnostmi, zkušenostmi, znalostmi, a vůli pracovat na určíté motivační úrovni .

Slovo tým znamená v původním staroanglickém termínu „spřežení, potah“ . V přeneseném smyslu týmem rozumíme sportovní mužstvo.

V obou případech působí jejich složky (koně či hráči) jako celek a plní společný cíl .

Slovo tým naznačuje, že tu jde o přesah jednotlivce. Že tým  je víc než jedinec, to nelze popřít.

Pro všechny případy lidské práce existují tři hlavní druhy týmů, které si můžeme přiblížit na následujících příkladech :

První typ týmu lze přirovnat k baseballovému týmu, každý hráč má své místo, které nikdy neopouští,  nebo k týmu štafety na 4 x100 m, ve které má každý atlet přidělen svůj pevný úsek, na kterém běží úplně sám bez pomoci ostatních a který nesmí dokonce ani přeběhnout !

Druhým typem týmu je fotbalový nebo hokejový tým. Také v tomto týmu mají všichni členové týmu pevně určené místo. Ale úroveň součinnosti spolupráce je nepochybně vyšší než v předchozím typu týmu.

Třetí typ týmu je tým typu plážového volejbalu, jehož členové se „vykrývají“ , přizpůsobují se přednostem a slabinám svých spoluhráčů a oba uměji všechno potřebné z abecedy plážového volejbalu.   Tento typ týmů je ze všech nejsilnější !

Skutečná týmová práce znamená především souhru, součinnost jednotlivců. Specifika týmové práce spočívá v tom, jak se této součinnosti dosahuje.

Týmová práce je efektivní forma organizace lidské práce, která má vícedimenzionální charakter, probíhá v trvalém rozvoji pracovních vztahů  členů týmu,  kteří mají určité pracovní role, nebo si je sami rozdělují a mění dle vlastní volby.

Týmová společnost je plochá horizontální organizace s minimem řídících úrovní. Je tvořena týmy, které zabezpečují všechny činnosti nutné pro plnění cílů společnosti. Týmová organizace je charakterizována tím, že kompetence, zodpovědnost i vlastní organizace a  plánování práce jsou delegovány na nižší řídící úrovně.

Týmová společnost je potom organizační strukturou založenou na týmu jako základní organizační jednotce a na vytváření podmínek pro správnou funkci týmů.

Týmová práce je založena na principu oboustranného a otevřeného toku informací.

3. Proč „Týmová práce“

Zavedením „Týmové společnosti“ si pracovní týmy mohou zvýšít svou produktivitu a úměrně tomu i svou prémiovou složku …

K tomuto zvýšování produktivity dochází  eliminací ztrát, plýtvání, prostojů a drobným zlepšováním . tedy zvýšováním přidané hodnoty

nikoli   „zpevňováním“   výr. norem  !!

Týmová práce  je tedy další  možností, jak trvale zlepšovat  procesy

pomoci motivace pracovníků.

Oblasti, ve kterých  se  pozitivně projeví efektivní týmová práce :

Bezpečnost a ergonomie

Týmová komunikace (interní, externí)

Vizuální řízení

Rychlá změna sortimentu

Předcházení chybám, trvalé zlepšování

Štíhlá výroba

Řízení mat. toků

Prac. postupy

Plnění ukazatelů

TPM

4. Postup implementace „Týmové práce“  v Autopalu

image002

5. Doplňující informace

Základem Týmové společnosti jsou Pracovní týmy – jednicoví pracovníci se svým mluvčím (vedoucím) a režijní prac. (seřizovači, manipulanti, ..), které je možno přidělit k PT .

Režijní prac., které nelze přidělit (jsou sdílení více týmy) zařazujeme do Servisních týmů.

Množina příslušných Prac. a Serv. týmů  tvoří Business tým (nákladové středisko) .

Týmy (oddělení) , které podporují více Business týmů (závod,..)  nazýváme Procesními týmy .

Pracovní týmy jsou zpravidla  vytvořeny již v období zavádění „štíhlé

výroby“, která „Týmovou společnost“ historicky předchází ! Jsou nedílnou součástí každého úspěšného výrobního systému !!

Nyní se mění „pouze“ jejich odměňování – nástroje finanční motivace !

Každý tým, vedoucí týmu, operátor  musí mít jasně popsáno, co má dělat, za co zodpovídá …

Vedoucí Prac. týmu je plně zodpovědný za svou oblast !!!

Schopnosti  ved. PT i jeho zástupce je nutno nejméně čtvrtletně hodnotit, na základě hodnocení by mělo docházet i ke změně ved. Prac. Týmu.

Tento modul je určen pro firmy, které již s týmovou prací začali a chtěji ji dále rozvíjet jako nástroj pro zvýšení produktivity a  přidané hodnoty

činností.

 Podmínkou je ovšem již zavedený účinný výrobní systém na bázi

Štíhlé výroby, TPM, používání pokročilých metod měření práce (např. MOST pro jednicovou a MaxiMOST pro režijní práci) !

V tomto modulu je týmová práce založena na efektivní interní i externí týmové komunikaci a spolupráci  a hlavně na způsobu odměňování dle skutečné produktivity týmů.

 Více informací a detailů se dozvíte v našem modulu.

Doba trvání tohoto tréninkového modulu je 8 hod. a  hlavní metodou

je zde prezentace spojená s moderovanou diskusi. Účastníci by měli

přemýšlet o možné implementaci ve své firmě / oblasti.

Další trénink (praktická část) probíhá  již na pracovištích formou couchování.

6. Zdroje

Bylo využito interních zdrojů Autopalu  (zkušenosti ze zavádění, směrnice, formuláře, …)  a materiálů, které byly vytvořeny v rámci

poradenské činnosti  pro Autopal firmou IPI (Institut průmyslového inženýrství) Liberec.

7. Glosář pojmů

PT        –  pracovní tým

VPT     – vedoucí PT

BT       – business (podnikatelský) tým / nákladové středisko

ST        – servisní tým

Proc.T  – procesní tým

TPM    – totálně produktivní údržba

JD        – jednicový pracovník

RD       – režijní pracovník

THP     – technicko-hospodářský pracovník

BTS     – ukazatel plnění plánu

PPM    – ukazatel kvality / reklamace na milión

BSC     – Balanced Scorecard / Vyvážená karta hodnocení

MOST  –  SW pro měření práce firmy Maynard

 

Máte dotaz?