Pravidla využívání

Úvodní informace

Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje vznikla z přesvědčení devíti  organizací, že partnerství a sdílení znalostí jsou jednou z cest k rozvoji lidí a organizací v regionu a tím k vyšší úrovni podnikání a kvality života nás všech.

Principy spolupráce při využívání

Při jejím vytváření a provozování jsou uplatňovány následující principy:

 • princip proaktivity, tzn. iniciativně konat ve směru cílového stavu /v daném případě v rozvoji regionu)
 • princip osobního příkladu tzn. sám se chovat se tak jak si představuji, aby se ostatní chovali ke mně
 • princip reciprocity, tzn. že když něco dostanu, je mou morální povinností poskytnout dárci reciproční protihodnotu

Co tedy Databází nejlepších praktik nabízíme lidem a organizacím Moravskoslezského kraje?

Je to především:

 • netradiční pohled na určitý nástroj rozvoje lidí, organizací, příp. regionu ověřený vlastní praxí
 • ukázku praktické aplikace daného nástroje v podmínkách vlastní organizace či instituce, včetně dosažených efektů
 • konkrétní vzdělávací program umožňující s tímto nástrojem seznámit další lidi a získat je pro jeho aplikaci do praxe

Co očekáváme od uživatelů a spolutvůrců při práci s Databází nejlepších praktik Moravskoslezského kraje?

 • zájem o proaktivní spolupráci
 • chuť databázi dále rozvíjet vkladem svých vlastních nejlepších praktik
 • respektování přijatých principů a dohodnutých pravidel
 • Co je v databázi k dispozici a jak s tím můžeme nakládat?

V databázi jsou informace k devíti praktikám užívaným v partnerských organizacích. Jedná se o tyto praktiky:

Modul

 • Tvorba a řízení strategie
 • Projektové řízení
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Řízení znalostí
 • Jakost Six Sigma
 • Podnikání v podmínkách EU
 • Využití benchmarkingu v malé a střední firmě
 • Týmová práce
 • Etika podnikání
 • Spolupráce veřené správy s podnikateli

Partnerská organizace

 • Agentura pro regionální rozvoj a.s.
 • Moravskoslezský kraj
 • Brano Group a.s.
 • SAFT – FERAK a.s.
 • Autopal a.s.
 • TESLA Seznam a.s.
 • Rotary Club Ostrava
 • HM PARTNERS s.r.o
 • Ashridge Management College, Velká Británie
 • KOMAS spol. s r.o.
 • KLUB PERSONALISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Každý zájemce má zdarma přístup ke dvěma kompletním modulům a to:

 • Etika podnikání
 • Spolupráce veřejné správy s podnikateli
 • U dalších modulů jsou v rámci zájmu o další rozvoj databáze a ochranu proti zneužití poskytovaných dat určitá omezení popsaná dále.

Znalostní moduly jsou rozděleny do 3 částí – teoretické, praktické a vzdělávací, k němž jsou specifické podmínky přístupu.

Úvodní informace ke každému znalostnímu modulu – teoretická část

 • Tyto informaci jsou k dispozici jakémukoli zájemci bez jakýchkoli dalších povinností či omezení.

Praktické uplatnění nástroje v dané organizaci – Praktická část

 • Tyto informace a zkušenosti budou k dispozici jakémukoli zájemci na základě jeho registrace jako uživatele databáze.

Některé specifické dokumenty budou poskytnuty po předchozí úhradě symbolické částky 1000,- Kč určené k dalšímu rozvoji databáze. Tzn. že před zpřístupněním informací vyplní zájemce registrační formulář, kde uvede základní informace o své osobě či firmě i důvodech svého zájmu o databázi. Na základě tohoto kroku mu budou zpřístupněny praktické části jednotlivých modulů. Vzdělávací modul – tréninková část

 • Tyto znalosti budou k dispozici jakémukoli zájemci následovně:
 • U každého vzdělávacího modulu po vkladu vlastní nejlepší praktiky do databáze nebo po úhradě příspěvku na další rozvoj a správu databáze ve výši 3000,- , nebo po absolvování úvodního vzdělávacího programu k dané praktice a úhradě souvisejících poplatků – ceny viz doplňující služby.
 • Veškeré další informace poskytne správce databáze.

 

Pravidla partnerství

Partnerství – stále populárnější slovo jak mezi lidmi, tak na úrovni organizací a často i států. Tak jako se partnerství stalo jedním z klíčových principů pro vznik Evropské unie, tak partnerství na regionální úrovni umožnilo vznik Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje.  Ta vznikla z přesvědčení ředitelů devíti  organizací, či institucí, že partnerství a sdílení znalostí jsou ideálním prostředkem  k rozvoji lidí i organizací. To ovšem za předpokladu, že lidé budou principům partnerství nejen rozumět, ale především je dodržovat.

Principy partnerství

Principy partnerství vycházejí z premisy, že trvale udržitelný rozvoj mezilidských vztahů může být založen pouze na principu Vítězství – Vítězství. To znamená, že v každém vztahu usilujeme o taková řešení, která jsou přínosem pro všechny zúčastněné strany.  Všichni vyhrávají, nikdo neprohrává.

Myslíte si, že to není možné?

Zkušenosti partnerských firem svědčí o opaku. Praxe potvrzuje, že jde zejména o to, abychom se přenesli nad teorii nedostatku. V rámci ní vždy když někdo vyhrává, jiný prohrává. Pokud však vytrvale hledáme  taková řešení, která přinášejí prospěch všem, zpravidla je nalézáme. Databáze nejlepších praktik je toho nejlepším důkazem. Její realizací vznikly synergické efekty, které znásobují prvotní úsilí partnerských organizací a přinášejí prospěch nejen jim, ale celému regionu.

Jak se stát partnerem?

Partnerství v projektu Partnership  2003 a následně i v Databázi nejlepších praktik Moravskoslezského kraje  je založeno na princip reciprocity.

To znamená, že si jej nemohu koupit, ale musím poskytnout partnerovi či partnerům reciproční protihodnotu.

Co to v našem případě znamená?

To znamená, že partnerem se mohu stát pouze v případě, že vložím  do databáze svou nejlepší praktiku!

Jakou?

Takovou, která  přinesla konkrétní hodnotu nejen mě, ale může přinést konkrétní efekt nejméně dalším třem partnerům, jenž jsou již v databázi uvedeni a jejíž souhlas je podmínkou pro zařazení praktiky do databáze.

Pokud tuto podmínku splňuji, jsou ještě nějaké další podmínky, které musím splnit?

Ano! Nejlepší praktiku je nutno transformovat do podoby odpovídající struktuře Databáze nejlepších praktik Moravskoslezského kraje. Tzn. vytvořit teoretickou, praktickou i tréninkovou část znalostního modulu, obdobně jako to učinili všichni dosavadní partneři.

Co musí jednotlivé části obsahovat?

 • Teoretická – uvádí zájemce do tématu, vysvětluje důvody pro jeho využití v praxi, uvádí osvědčený způsob implementace a odkazuje na další zdroje informací.
 • Praktická – popisuje vlastní zkušenosti s implementací dané praktiky a dosažené výsledky.
 • Tréninková – zveřejňuje konkrétní návod jak s danou praktikou seznamovat další zájemce před jejím zavedením do praxe.
 • Bližší pokyny obdrží konkrétní zájemci od správce databáze.

Co vložením své praktiky do databáze získám?  

Vložením své praktiky do databáze informace k devíti praktikám užívaným v  partnerských organizacích.

Jak se získanými informacemi mohu nakládat?

Všechny získané informace jsou určeny pouze pro vlastní potřebu nového partnera – jednotlivce, či organizaci.  Jejich využití pro interní potřebu není nijak omezeno.

Zakázáno je naopak se získanými informacemi jakkoli obchodovat nebo je používat k trenérské či konzultační činnosti mimo rámec Databáze nejlepších praktik.

Kde se mohu obrátit  pro další informace?

HM PARTNERS, s.r.o
Ing. Zdeněk Michálek – manažer projektu
28. října 150
702 00 Ostrava

tel. 597577414 , fax. 597577454, e-mail: hmp@hmpartners.cz

Máte dotaz?